EPIZATOLOGIYA MIKROBIOLOGIYA VA VIRISOLOGIYA KAFEDRASI